Seminarer

Personvernkommisjonens åpne møter.

Int. konferanser & CFP.

Andre nettsteder i Norge med stoff om person­vern:

Om personvernkommisjonen

Personvernkommisjonen ble opprettet av regjeringen den 25. mai 2007, og avsluttet sitt virke ved overlevering av kommisjonens sluttrapport «NOU 2009: 1. Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet» til Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys tirsdag 13. januar 2009.

Kommisjonen ble gitt dette mandat for sitt arbeide.

Personvernkommisjonen består av:

Leder

Kjellbjørg LundeKjellbjørg Lunde har vore utdanningsdirektør i Hordaland frå januar 1998. Ho var før det stortings­representant frå Hordaland, og representerte SV i fire valperiodar, av dei to periodar som parlamen­tarisk leiar og nestleiar i partiet i fleire år. Var med å initiere nedsetting av Lundkommisjonen og var som medlem i Kontroll og konstitusjonskomiteen sentral i behandlinga av rapporten. Som politikar, gjennom sitt samfunnsengasjement og i yrkessamanheng har ho vore oppteken av rettstryggleik og personvernspørsmål. Leiar no regjeringa sitt kriminalitets­føre­byggande råd (KRÅD). Av andre verv kan nemnast: Tidlegare medlem og leiar av Kringkastingsrådet, styremedlem i Det Norske Samlaget, no varamedlem til konsernstyret i Dagbladet (Bernergruppen), styremedlem i Dagbladets Stiftelse, medlem i Klinisk Etikk Komite (KEK) ved Helse Bergen, medlem av avdelings­rådet ved Rokkansenteret. Kjellbjørg Lunde er utdanna allmenn- og spesialpedagog og har 16 år yrkespraksis som dette.

Medlemmer

Hans AntonsenHans Antonsen (f. 1965) er ordfører i Grimstad kommune. Han har arbeidet med spørsmål omkring personvern, teknologi og samfunn i en rekke stillinger og verv i Venstre, først som redaktør av bladet Liberalt Perspektiv (1988-93) og generalsekretær i Venstre (1993-97). I sentrumsregjeringen (Bondevik I, 1997-2000) var Antonsen politisk rådgiver og statssekretær og koordinerte regjeringens arbeid med IT-politikken. Han forlot politikken i 2000 for å bli informasjonssjef ved Ericsson i Grimstad, en av de norske FoU-virksomhetene som har hatt en sentral rolle i utviklingen av mobilt internett. Antonsen etablerte Ordkraft i 2003, et kommunikasjonsbyrå med særlig vekt på virksomheters omdømme og samfunnsansvar, og arbeidet som daglig leder der fram til han tok over som ordfører i Grimstad etter valget høsten 2007. Hans Antonsen var også medlem av Industriutvalget i 2004-05 (NOU 2005:4).

Gro Snortheimsmoen BergfjordGro Snortheimsmoen Bergfjord (f. 1963) har siden 1994 arbeidet som pasientombud i Rogaland. Pasientombudet arbeider for å ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten. Personvernhensyn er en naturlig del av dette, både i forhold til pasienter og ansatte i helsetjenesten. Hun har bakgrunn som Cand. Jur. fra UiO 1990. Gro Snortheimsmoen Bergfjord har tidligere arbeidet ved Helsedirektoratets Kontinentalsokkelkontor / Fylkeslegen i Rogaland, og som advokat­fulllmektig i Rogaland fylkeskommune.

Lee BygraveLee A. Bygrave er førsteamanuensis dr. juris ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Personvernrett er en sentral del av hans forskervirke. Bygrave har i tillegg vært engasjert som konsulent for en rekke institusjoner – inklusive EU-kommisjonen, Nordisk ministerrådet, Justisdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Nærings- og handels­departementet – i utvikling av regulatorisk politikk vedrørende personvern og informasjonssikkerhet. [Hjemmeside]

Inge CarlénInge Carlén er student ved Universitetet i Oslo, der han for tiden avslutter en Bachelorgrad i Demokrati og rettigheter i informasjonsamfunnet. Inge startet i 2002 ungdomsorganisasjon Hyperion, der han var leder fram til 2006. I tillegg har han siden 2005 sittet i styret til Landsrådet for norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) der han har ansvaret å lede LNUs arbeid med frivillighetspolitikk. Han er også en av LNUs representanter medlem i Fordelingsutvalget til Barne- og likestillings­departe­mentet, som har ansvaret for å fordele nasjonal driftstøtte til norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kjersti FjørtoftKjersti Fjørtoft (f. 1966) er dr.art. og post.doc. ved universitetet i Tromsø, institutt for filosofi. Hun har arbeidet som universitetslektor, stipendiat og forsker ved UITØ siden 1993. Hun arbeider i hovedsak med politisk teori og etikk. Kjersti Fjørtoft har skrevet doktoravhandling om rettferdighet og flere artikler innefor emnene politisk liberalisme, demokrati, kjønn og frihet. Hun har også vært med på å skrive en lærebok om etikk i sosialt arbeid. På nåværende tidspunkt arbeider hun med et prosjekt om demokratisk samfunnsborgerskap.

Gunnar FlikkeGunnar Flikke var sjefredaktør i Adresseavisen i 18 år før han i november 2006 gikk over i en stilling som strategisk rådgiver for styret. I november 2007 ble han pensjonist. Han begynte i Adresseavisen som journalist i 1970. Utdanning og forskning var et av hans spesialområder. På slutten av 70-tallet var han med i oppbyggingen av Adresseavisens lørdagsmagasin, UKE Adressa. På 80-tallet ledet han avisens satsing på elektroniske medier og var sekretær for Norsk Presseforbunds medieutvalg. Under hans tid som sjefredaktør ble Adresseavisen en av de første mediehus som fikk samlet TV, radio, nett og avis i en felles sentralredaksjon med en ansvarlig redaktør. Da han sluttet som sjefredaktør, hadde avisen gjennomført en vellykket overgang til tabloid format, og var en av de få norske avisene med opplagsfremgang. Det meste av sitt yrkesaktive liv har han arbeidet i Adresseavisen, men han har også arbeidet som journalist i Trønder-Avisa, Morgenavisen og NRK. En kort periode var han sjefredaktør i billedbladet NÅ. Han har vært leder i Redaksjonsklubben i Adresseavisen, leder i Trondhjems Journalistforening og er i dag leder i Trøndelag Redaktørforening, I mange år var han med i Norsk Redaktørforenings hovedstyre og NTBs styre. Han er utdannet cand. mag med fagene etnologi, samfunnskunnskap, folkloristikk og billedmediekunnskap.

Rune FløisbonnRune Fløisbonn er avdelingsdirektør og leder av Politiets datakrimsenter ved Kripos. Fløisbonn har faglig bakgrunn fra universitets- og forskingssektoren der han har vært forsker innen datakommunikasjon, IT-direktør ved Universitetet i Oslo, direktør ved Universitetsstudiene på Kjeller, fakultetsdirektør ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet (UiO) og fungerende studie/forskningsdirektør ved UiO. I tillegg har Fløisbonn erfaring som datakrimetterforsker i ØKOKRIM. Han har vært ansvarlig for politiets oppbygging av et nasjonalt senter for etterforskning og iretteføring av datakrimsaker og utnyttelse av elektroniske spor i alle typer kriminalitet organisert under Kripos. Fløisbonn har bred erfaring fra å utredningsarbeid og har hatt oppdrag bl.a. fra Nordisk ministerråd og regjeringen om etablering av NTNU.

Gisle HannemyrGisle Hannemyr (f. 1953) er lektor ved Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo, der han særlig arbeider med design av digitale medier og nettsamfunn. Hannemyr har bakgrunn fra IKT-industrien, og var blant annet med på å etablere Norges første kommersielle Internett-tjeneste, Oslonett (senere Scandinavia Online). Han har vært utviklingsdirektør i Tiki Data, Igloo Publishing, Oslonett og Schibsted Nett, og har i tilegg bred erfaring fra flere styreverv og som konsulent, blant annet for Nordisk Ministerråd og Teknologirådet, og regjeringens eNorge-forum. Han deltok i Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). [Hjemmeside]

Mari Bø HaugstadMari Bø Haugstad (f. 1967) er dommer ved Sør-Østerdal tingrett i Elverum. Hun har bakgrunn fra Sivilavdelingen i Justisdepartementet hvor hun arbeidet hovedsakling med personvernfaglige spørsmål, herunder klagesaksbehandling av Datatilsynets avgjørelser og revisjon av forskriftene til dagjeldende personregisterlov. I 1996-97 var hun sekretær for personregisterlovutvalget som fremmet forslag til ny lov om behandling av personopplysninger i NOU 1997:19 Et bedre personvern. Hun har siden 2000 vært varamedlem i Personvernnemnda. Personvernnemnda behandler klager over Datatilsynets avgjørelser etter personopplysningsloven.

Grete MyhreGrete Myhre er utdannet cand. psychol ved UiO (1970) og dr. philos. ved UiB (1983). Hun har gjennomgått utdannelse i havariprevensjon og etterforskning ved Stockholms Tekniska Høgskole, Swedaviam ved RAF, Farnborough, UK, og i US Air Force. Forsvarets Høgskole (1991); Research assistant Yale University (1967); Vit. ass UiO (1970 -1972); Stip. UiT (1972-1978); Stip. Luftforsvaret, Flymed. inst (1979-1984); Avd. psyk. Luftforsvaret, Flymed. Inst. (1984-1991); Seniorrådgiver Luftforsvaret, Flymed. inst. (1991-2001); Seniorrådgiver Havarikommisjonen for sivil luftfart (2001-2006); Direktør Statens havarikommisjon for transport fra 2006. Medlem av NATOs Advisory Group for Aerospace Research and Development (1991-1997); Startet Norsk flymedisinsk forening og var formann fra 1996-2000. Medlem av to offentlige utvalg i forbindelse med utredning av luftambulansetjenesten. Har skrevet 4 bøker og publisert 90 vitenskapelige artikler.

Ann Rudinow SætnanAnn Rudinow Sætnan er professor i sosiologi ved NTNU. Hennes forsknings­interesser omfatter helsetjenesteforskning, kjønns­sosiologi, og teknologi- og vitenskapssosiologi. Hun har tidligere deltatt i Urbaneye, et europeisk forsk­nings­prosjekt om video­overvåkning av det offentlige rom, og i skriving av A Report on the Surveillance Society, en ekspertrapport om overvåknings­sam­fun­net på bestilling fra det britiske Information Commissioner's Office. Hun leder nå For Whom the Bell Curves, et NFR-finansiert prosjekt om statistikkens roller i det moderne samfunnet blant annet om statistikk som redskap for overvåkning og sosial kontroll og om spenninger mellom behov for synlighet og å «bli telt» versus behov for usynlighet, å slippe å bli telt. [Hjemmeside]

Michael TetzschnerMichael Tetzschner (53) er advokat MNA, og innhar en rekke styreverv, bl.a. i Opera Software, Oslo Hospital og innen kollektiv transport. Han har tidligere vært direktør i Sifo Danmark/Norge, høyskoledirektør ved Handelshøyskolen BI og byrådsleder i Oslo. Han er cand.jur fra Universitet i Oslo 1982.

Sandra Qian XiaoSandra Qian Xiao er Nordic Marketing & Sales Director i Canal Digital AS, Telenor. Canal Digital er den største distributøren av TV-kanaler i Norden. Sandra har 10 års utdanning i økonomi, markedsføring og finans fra universitet i Bejing og i Oslo. Hun er styremedlem i «Fair Trade» Max Havelaar-stiftelsen, Norge, Senter for Internasjonalsering og Videreutdanning (SIU), og alle Canal Digitals datterselskap. I 2006 ble hun kåret til vinner av «Top 10».

Henriette Sinding AasenHenriette Sinding Aasen (f. 1963) er professor dr juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun har skrevet doktoravhandling med tittel Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling (Fagbokforlaget 2000) og har siden arbeidet med en rekke helse- og menneskerettslige problemstillinger, herunder personvernrettslige spørsmål. Hun er leder for Forskergruppen for helse- og sosialrett ved Det juridiske fakultet, er medlem av Den regionale komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge, og styremedlem i Norsk forum for helserett. Hun har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg, bl utvalg for vurdering av innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale (Biobankutvalget, 2000-2001) og utvalg for å vurdere regulering av medisinsk forskning som involverer mennesker og humant biologisk materiale (Nylenna-utvalget, 2003-2004). [Hjemmeside]

Kontakt | Personvernerklæring | Ansvarsfraskrivelse | Opphavsrett