Norske våpenbøker

Her er litt info om bøker på norsk om skyting og våpen. Teksten er hentet fra reklamen til bøkene. Du finner linker til nettsteder der bøkene kan bestilles på "Diverse" linksiden vår.


Mental trening i Skyting

I 1995 startet Olympiatoppen sitt satsings-prosjekt for kvinnelige utøvere og trenere. Prosjektleder Dag Kaas inviterte oss med i ledergruppen. Anne Marte arbeidet med temaet mental trening og Anne Grethe som coach i prosjektet. Vi fortsatte samarbeidet i Olympiatoppens prosjekt Team Athen og Team Torino noen år senere, igjen med Kaas som leder. I hele perioden har vi diskutert ideer og tanker om mental trening og arbeid med temaet i forhold til enkeltutøvere og grupper. Erfaringer fra prosjektene har vært med på å motivere oss til å utvikle den første norske boken om temaet \u201dmental trening i skyting\u201d. En takk til Olympiatoppens ledere for at vi fikk bidra i prosjektene og at dere trodde på oss!

I boken fokuserer vi på ulike sider ved mental trening og fremhever noen temaer spesielt. Det er imidlertid noen grunnleggende motiver som har inspirert oss til å skrive denne boken. For det første hvor mye morsommere og givende det er å holde på med skyting når skyttere kan fri seg fra prestasjonsangst og bli mentalt tøffe. Dernest hvor viktig det er som leder og trener å være bevist utfordringen helt fra tidlig innlæring (rekrutt/junior) og snakke om det til utøvere, foreldre og støtteapparat. Til sist troen på muligheten som ligger i å sette søkelys på mental trening. Det å fordype seg i temaet, reflektere og øve vil kunne forandre mye og gi grensespengende opplevelser og resultater.

Boken kan være en inspirasjons kilde og en hjelp i din utvikling. Uansett ståsted og nivå, vil du kunne finne element, hvis du er villig til å lete. Vi har begge sett og erfart hva mental trening kan utrette og ønsker deg lykke til!

Prisen er 349,- kroner.


Vakre våpen - svart krutt

«Vakre våpen - Svart krutt» av Øyvind Flatnes er en bok beregnet på den som er interessert i den praktiske bruken av gamle skytevåpen. Denne boka er ment både som en innføring i bruken av gamle våpen og som en håndbok i svartkruttskyting for moderne svartkruttskyttere, både erfarne og nybegynnere.

Boka spenner over et vidt tidsrom: Kruttvåpnene begynte å dukke opp allerede sent i middelalderen og svartkruttet var i allmenn bruk fram til ca. 1900 da det røyksvake kruttet overtok.

Mens andre våpenbøker stort sett konsentrerer seg om selve våpnene vil du i denne boka få et innblikk i den praktiske funksjonen, bruken og bruksområdet til et vidt spekter av gamle våpen.

Boka fås kjøpt i bokhandlerne landet over, hos Landbruksforlaget, eller i nettbokhandlere som Bokkilden eller Norli. Den er på 192 sider, er i formatet 21 x 27 cm, hardcover med smussomslag og inneholder hundrevis av fargefotografier og tekniske illustrasjoner.

Prisen er 432,- kroner. ISBN: 8252929400


Praktisk pistolskyting

"Praktisk pistolskyting - slik blir du bedre" kom i november 1993, og har faktisk solgt i litt over 1000 eksemplarer. Det siste året har boken vært utsolgt, og det har fått såpass mange forespørser at fortfatteren lot trykkeriet sveive opp noen hundre til, sommeren 2003.

Har du trent i årevis uten resultater? Synes det som om avstanden fra deg til toppene bare blir større? Har du vært nesten på toppen, men falt ned igjen? Da kan denne boken gi deg muligheter til forbedring.

Skyter du bra på trening, men feiler i konkurranser ? Får du ikke sove natten før ett stevne? Har du vært redd for å vinne? Eller for å tape? Da kan denne boken lære deg nye måter å tenke på.

Har du en drøm? Et mål i det fjerne? Er du villig til å ofre tid og krefter for å nå målet ditt? Da kan denne boken være med på å hjelpe deg dit du vil.


Kongsberg-Colten

I november 2003 ble boken «Kongsberg-Colten» av Karl Egil Hanevik utgitt.

Denne boken er en meget omfattende presentasjon av denne velkjente pistolen.

Boken gir innledningsvis bakgrunnen for det norske valget av Colt-pistolen i 1914. Deretter beskrives innkjøp av pistoler fra USA, forberedelser for fabrikasjon i Norge, samt produksjonen av pistoler ved KV fra 1917 til 1948.Grundige oversikter viser alle leveranser av pistoler fra KV. Fyldige kapitler beskriver også ammunisjon, hylstre, ekstrautstyr og «moderne» Kongsberg-Colter. Også «spesielle» pistoler beskrives (modellvåpen, pistoler produsert og merket for sivilt salg, instruksjons-modeller, graverte pistoler, SVA/HYSV-merkede pistoler osv). Et eget kapittel forteller om utviklingen av Colt-pistolen i sin alminnelighet, og beskriver de amerikansk-produserte Colt-pistolene.

Omfattende vedlegg beskriver alle de forskjellige norske pistolene som ble konstruert mellom 1900 og 1914 (Landstad, Bjørgum, Fidjeland, Hansen, Krag og Sunngaard). Alle vesentlige rapporter fra kommisjoner og utvalg er gjengitt i sin helhet. Vedlegg gjengir også de forskjellige reglementer som ble brukt i Forsvaret for Colt-pistolen. Et eget vedlegg angir hvor Colt-pistolene som var produsert fram til 1940 var fordelt pr 9. april 1940.

Boken burde være interessant både for våpensamlere, for personer med generell våpenhistorisk interesse og for militærhistorisk interesserte.

Totalt er boken på 416 sider med ca 1200 illustrasjoner, hvorav ca 30 er i farger (mange helsider).


Norske Militærgeværer etter 1867

Mange kjenner boken «Krag-Jørgensen geværet» som kom ut i 1994. Boken forteller den inter­ess­ante historien bak våpe­nets utvikling fra 1880-tallet og fram til våre dager. Utviklingen av ge­væ­ret, anta­gel­sen i Danmark, i USA og til slutt i Norge behandles grundig. Også fabrikasjons­pro­ses­sen, kontrollen og merkin­gen av våpenet presenteres. Forskjellige modeller av våpenet, skarp­skyt­ter­ge­væ­rer, jakt­gevæ­rer og spesielle utgaver omhandles utførlig. Tilbehør, patroner og bajonetter samt amerikanske og dan­ske Krag-Jørgen­sen geværer omtales. Et meget stort antall bilder illustre­rer bokens kapitler. Denne boken framstiller historien om det mest utbredte våpen i Norge gjennom tidene. Dette våpenet er det som flest av de som er interessert i militærhistorie, skyting eller våpen­samling har et forhold til. Boken «Krag-Jørgensen geværet» er nå utsolgt.

Boken «Norske Militærgeværer etter 1867»er en omarbeidelse og utvidelse av den tidligere boken «Krag-Jørgensen geværet». Den er nå blitt en meget omfattende bok.

Boken omhandler norske militærgeværer (og til dels også en del sivile våpen) gjennom en 130-årsperiode. I den nye boken er det aller meste fra den gamle boken bevart og oppdatert. Likeledes er en del nytt stoff om Krag-Jørgensen geværet tatt med. De tidligere kapit­lene er kom­pri­mert for å gi plass til nytt stoff.

Nye kapitler om Remingtongeværet, Krag-Petersson gevæ­ret, Jar­mann­geværet, Remingtonkarabinene samt etter­krigs­tidens militærgeværer (Mauser skarp­skyt­ter­­gevæ­rene, AG-3 mm) er kommet i tillegg. Boken dekker derfor det aller, aller vesentligste av «moderne» norske militærgeværer.

Stoffet burde derfor være interessant både for våpensamlere, for folk med generell våpen­historisk interesse og for militærhistorisk interesserte.

Boken er på 432 sider og har totalt 770 illustrasjoner.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.