Bærum Pistolklubbs lover

Lov for Bærum Pistolklubb, stiftet 7. desember 1982. Vedtatt på årsmøtet 3. februar 2005 og godkjent av AIK 23. februar 2005.

Denne loven er en endring vedtatt på årsmøtet 3. februar 2005 for å tilpasse klubbens lover til NIF's nye lovnorm etter pålegg fra NIF.

NIFs lov
NIFs lov som det refereres til i klubbens lov.
Klubbens gamle lov
Klubbens gamle lov (før 2005).


§1 Formål

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets og Norges Skytterforbund. Laget er videre medlem av Norsk Svartkrutt Union og Norges Metallsilhuettforbund.
Laget hører hjemme i Bærum kommune, og er medlem av Bærum Idrettsråd.
Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs lov kapittel 1,2,10,11,12,13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§3 Medlemmer

Alle som aksepterer lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov §2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov §2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i laget. Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til lagets tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§7 Inhabilitet

For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.

§8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov, kapittel11 og 12 ( NIFs straffebestemmelser ).

§9 Årsmøtet

Lagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på lagets internettside.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke være medlem av laget.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta lagets budsjett.
 9. Behandle lagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Sekretær
  4. Kasserer
  5. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  6. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
  7. 2 revisorer
  8. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
  9. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i laget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte i laget innkalles av lagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 1. Vedtak på årsmøte i laget.
 2. Vedtak i styret i laget.
 3. Skriftlig krav fra 1/3 av lagets medlemmer.
 4. Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i laget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

§14 Lagets styre

Laget ledes og forpliktes av styret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå lagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. Representere laget utad.

  Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§15 Grupper/avdelinger/komitéer

Laget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i laget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av lagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§16 Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i laget etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelser i NIFs lov.

§17 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for laget, trer i kraft umiddelbart.

§17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring. (Jfr. §16 ).

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.