Ifi  
Ifi-CD  
   
  Programoversikt Oppdateringer til Ifi-CD 

Retningslinjer for bruk av
Institutt for informatikks datamaskiner

Driftsgruppen ved
Institutt for informatikk
Universitetet i Oslo


Dette heftet beskriver de viktigste retningslinjene for bruk av Ifis data-ressurser, forteller litt om «skikk og bruk» omkring instituttets maskinpark, samt forsøker å gi noen gode råd. I tillegg bør Universitetets generelle IT-reglement leses, da dette også gjelder Ifi og alle Ifis brukere.

PostScript-versjon av dette dokumentet finnes som /local/doc/retningslinjer.ps, kortversjonen som /local/doc/regler.ps)

1. Hovedformål

Institutt for informatikk tilbyr sine studenter maskinressurser for at de skal kunne gjennomføre sine studier. Dette er hovedformålet med instituttets maskinpark. Så langt det er ledig kapasitet ved anlegget ønsker vi at også denne overskuddskapasiteten skal komme våre brukere til gode. Det anses derfor som positivt at våre brukere benytter maskinen til mer enn bare det strengt faglig begrunnede, som for eksempel obligatoriske oppgaver. Imidlertid kan slik aktivitet ikke tillates å gå på bekostning av den primære aktiviteten. Det vil si at faglig begrunnede aktiviteter går foran alt annet.

2. Brukernavn

Alle kontoer/brukernavn er strengt personlige såfremt ikke annet er spesielt avtalt med instituttet. Passordet skal kun være kjent av eieren av kontoen. Passordet bør endres så snart som mulig etter at den enkelte har fått tilgang til brukerkontoen, se hjelp passord . Ikke sett passordet til noe som andre foreslår, selv om de skulle utgi seg for å være systemansvarlige. Det er heller aldri nødvendig for noen andre å få vite passordet ditt. Forsøk på å tilegne seg andre brukeres passord eller brukerrettigheter tolereres ikke, uansett om det er lokale brukere eller brukere ved andre institusjoner. Likedan er det ikke akseptabelt å forsøke å endre parametre for sin egen eller andres brukerkonto på ikke-autorisert vis. Du er selv ansvarlig for alle aksjoner foretatt fra din brukerkonto. Det være seg saker som går i retning av forulemping av andre her eller andre steder i verden, eller uautorisert bruk av datamaskiner og/eller nett her eller andre steder. Institutt for informatikk tilbyr maskinressurser, men kan ikke påta seg ansvar for hva våre enkeltbrukere foretar seg.

2.1 Andre brukeres filer

Andre brukeres data er å betrakte som deres private eiendom. Dette gjelder selv om filene er lesbare for alle. Kopiering, lesing eller annen benyttelse av andres data skal bare skje dersom dette er avtalt med eieren, eller det på andre måter er opplagt at filene er gjort tilgjengelige for allmen beskuelse. Likeledes er det ikke akseptabelt å skaffe seg urettmessig tilgang til, eller kopi av programmer som er kjøpt av, eller lisensiert til Institutt for informatikk.

3. Privatliv

Dine filer er i utgangspunktet dine personlige, men du bør allikevel passe på beskyttelsen av filer du ikke vil at alle skal se. Det kan også oppstå driftssituasjoner som gjør det nødvendig for driftspersonalet å gå inn på ditt filområde for å rette opp alvorlige feil, eller for å unngå at potensielle problemer sprer seg videre.
En spesiell kategori slike situasjoner kan oppstå når eieren av en konto gjør grove overtramp mot retningslinjene angitt i dette skrivet, og også ved grove overtramp mot universitetes regler for akademisk akseptabel oppførsel. Driftsgruppen vil da f.eks. kunne gå inn på private kontoer for å sikre bevis. Se forøvrig punkt 8 om Forføyninger.
Feil-adressert elektronisk post sendes av og til som en siste utvei til postmaster. Det kan derfor tenkes at vedkommende får adgang til dine private brev dersom noe går feil med post--leveringen. Driftsgruppen er heller ikke i stand til å garantere at ikke uvedkommende kan skaffe seg uautorisert adgang til instituttets maskiner, og som sådan kan skaffe seg adgang til dine filer. Normalt er altså dine filer på maskinene ved Ifi personlige, men det kan oppstå situasjoner hvor innholdet i enkelte filer kan bli gjort kjent for andre. Det er derfor ikke lurt å bruke instituttets maskiner til å lagre informasjon som ikke må sees av andre. Instituttet forbeholder seg retten til å registrere bruk av datamaskinbaserte tjenester. Dette gjør vi for å kunne oppdage overtredelser av retningslinjene, og iverksette nødvendige tiltak. Loggingen kan også gi grunnlag for statistikk om bruk av maskinene, som vi for eksempel kan bruke til å vurdere behovet for nyanskaffelser.

4. Terminalstuene

Instituttet disponerer fire større terminalstuer samt et tilsvarende antall mindre rom for spesielle aktiviteter primært beregnet for hovedfagsstudenter og ansatte.

Plassering Brukergruppe
Kjelleren i Niels Henrik Abels hus Laveregrad
Terminalstuene i PO-bygget Laveregrad
Informatikkbygningen, 1307 Laveregrad + hovedfag
Informatikkbygningen, 3218 Hovedfag
Informatikkbygningen, 3219 Hovedfag
Informatikkbygningen, Terrariet Hovedfag
Forskningsparken Hovedfag

4.1. Praktiske regler for bruk av terminalstuene

Det er forbudt å spise på terminalstuene. Ta med deg matpakken til bedre egnede steder. Forbudet gjelder også sjokolade, is og generelt alt til å putte i munnen. Grunnen til dette, er at vi ikke ønsker matsmuler og fettflekker på utstyr som er plassert på terminalstuene, samt at folk har vist seg lite flinke til å rydde opp etter seg. Spis maten din i nærmeste kantine, eller i pausearealet utenfor lesesalene i 1.~etasje i informatikkbygget når resten av bygget er stengt. Husk også å rydde etter deg når du forlater plassen. Laveregradsterminalstuene i Niels Henrik Abels hus, Vilhelm Bjerknes hus og informatikkbygget har alle køterminal for å holde styr på køordningen. Dersom det ikke finnes ledige plasser kan den som i følge køterminalen har sittet lengst kastes vekk. Dog kan man ikke forlange at noen skal avgi plassen sin før de har sittet i minst 30 minutter. Terminalvaktene kan være behjelpelig med utkastelse. Dersom du må gå fra maskinen for en lengre periode (mer enn et par minutter) skal du logge deg ut for å frigjøre plassen for andre, det er ikke tillatt å kjøre skjerm-låseprogrammer som for eksempel xlock. Unntaket er dersom du blir borte kun meget få minutter (det er tillatt å gå på toalettet), og det er andre ledige arbeidsplasser på terminalstuen. Om noen i mellomtiden har hatt behov for arbeidsplassen din kan terminalvaktene ha logget deg ut, og du har mistet retten til arbeidsplassen. Du må i såfall stille deg bakerst i køen igjen.

4.1.1 Ro og orden

Unødvendig og støyende prating bør unngås på terminalstuene. Lavmælt samtale er tillatt på de store laveregradsterminalstuene, men vis hensyn til at det sitter folk rundt dere som forsøker å konsentrere seg om andre ting. På de små hovedfagsterminalstuene hersker det snakkeforbud. Aktiv bruk av mobiltelefon på terminalstuene er forbudt. Det er hver enkelts eget ansvar å holde orden rundt arbeidsplassen. Ikke legg igjen listinger, tomflasker etc., men forlat arbeidsplassen slik den var da du kom, eller bedre. Terminalvaktene vil tilsnakke personer som ikke respekterer dette.

4.1.2 Generelt

Dersom du opplever rare ting med maskinene, ta kontakt med terminalstuevaktene, forsøk ikke å løse problemene på «din» måte. Spesielt skal terminalvaktene kontaktes før maskinene «bootes» (slås av). Tvister på terminalstuen avgjøres av terminalvaktene.

4.2 Fortrinnsrett

Bruk av spill er forbudt i perioder med dårlig plass på terminalstuen. Brukere som jobber med seriøse prosjekter som kursrelaterte oppgaver, har alltid fortrinnsrett fremfor spillere. På grunn av at enkelte har hatt problemer med å overholde disse reglene har vi måttet stenge spillene på dagtid. Omgåelse av disse programvaresperrene er naturlig nok forbudt i tider hvor det er trangt om ressursene. Dette inkluderer kjøring av spill som ikke er lagt inn under adgangskontrollsystemet. Irc klassifiseres på samme måte som spill ved at det har lavere prioritet enn andre aktiviteter. Brukere av irc må være forberedt på avgi plassen sin til brukere med kurs-relaterte oppgaver. Prioritetslisten er altså slik:
1.
Kursrelaterte oppgaver
2.
Andre faglige aktiviteter
3.
Ikke faglige aktiviteter. Spill, news, surfing på nettet, etc.
Brukere med prosjekter med høyere prioritet har fortrinnsrett fremfor brukere som holder på med lavere prioriterte aktiviteter.

5. Ressursbruk

Vær oppmerksom på at Ifi har begrensede maskinressurser, og de ressursene vi har må fordeles best mulig på alle instituttets brukere.

5.1 Maskinbruk

Det kan oppstå situasjoner hvor den enkeltes behov kommer i konflikt med hva det store flertall av våre brukere ønsker. I slike situasjoner må vi be brukere med ekstreme behov om å være fleksible slik at de er til minst mulig sjenanse for de øvrige brukerne. Langvarige eller store jobber bør så langt mulig henlegges til perioder med liten øvrig belastning på maskinene, for eksempel ferier, helger eller om natten. Det er også viktig å kjøre slike tunge jobber med redusert prioritet. Se Retningslinjer for tunge beregninger for nærmere beskrivelse. Forøvrig gjelder den generelle regelen at man skal være til minst mulig bryderi for de øvrige brukere av maskinene.

5.2 Diskforbruk

Instituttet har begrensede ressurser når det gjelder diskplass. Imidlertid ønsker vi ikke å tvinge våre brukere inn i en tildelt kvote av disken, da all erfaring tilsier at enkelte har behov for å bruke en større mengde diskplass i kortere perioder. For laveregrads-studenter er det imidlertid innført en ordning med 10Mb- grenseren, der de verste disk-grisene vil bli vasket ned til 10Mb når en disk går helt full og det ikke er tid til å sende advarsel. Se hjelp diskkvoter for nærmere informasjon. Den enkelte er selv ansvarlig for å vise måtehold med hva som legges på brukerområdene. Det er mange måter man kan bidra til dette på. For eksempel kan man slette kompilerte programmer når man ikke skal bruke dem på en stund, det vil si å bare beholde kildekoden. Filer som slutter på .o, .atr og .dvi kan oftest slettes uten problemer. Kopiér filer fra andre områder, for eksempel kursområder, hjem til deg selv kun dersom du skal endre på dem. Dersom du alikevel vil ha den tilgjengelig på ditt eget område kan du opprette en symbolsk link til originalen i stedet for å kopiere den. Gi kommandoen ln -s i stedet for cp for å få til dette. Spesielt er det ikke tillatt å ha store mengder bilder (bakgrunnsbilder, scannede bilder o.l.) uten foregående tillatelse fra driftsgruppen fordi dette opptar urimelig mye plass på diskene..

5.3 Kommersielle aktiviteter

Bruk av instituttets ressurser til kommersielle formål er ikke tillatt. Spesielle behov må eventuelt avklares med instituttet ved driftsgruppen.

6. Nettverksforbindelsen

Maskinene ved Institutt for informatikk er koblet opp mot et stort internasjonalt nettverk kalt Internet. For at ikke Ifi skal få problemer med andre institusjoner på dette nettet er det viktig at våre brukere retter seg etter de generelle regler som gjelder for god skikk og bruk på nettverket. Her følger noen retningslinjer som kan være gode å referere til om du ønsker å benytte noen av nettverkstjenestene. Husk at det er ikke en selvfølge at disse tjenestene er tilgjengelige for deg, så vær sikker på at du ikke gjør noe som kan slå tilbake på deg eller Institutt for informatikk.

6.1 Elektronisk post

Ifi gir alle sine brukere mulighet til å sende elektronisk post, oftest kalt mail, til de fleste store nettverk i verden. Dette er fullstendig gratis for våre brukerne. Mail som sendes fra Ifi skal kun sendes til mottagere som kan forventes å ha noen interesse i å motta mail fra deg. Andre eksempler på ting man ikke skal gjøre, er å sende kjedebrev, trakassere personer via mail, eller forfalske avsenderadresser. Det er umulig å sette opp noen strenge regler for hva som er «lov» og hva som ikke er lov. Hvis man bruker litt sunn fornuft kommer man veldig langt. Er du fortsatt i tvil kan du gjerne spørre noen du regner med har litt oversikt over dette. Terminalvaktene har som regel noe greie på dette selv, eller de kan dirigere deg til rette vedkommende. Nyhetsgruppen uio.mail er opprettet for at du skal kunne stille slike spørsmål dit. Hvis du har problemer med en adresse kan du også poste til uio.mail. Ifi legger ingen hindringer for vanlig fornuftig bruk av mail tjenesten fra Ifi's maskiner, her er det opp til den enkelte bruker å bedømme hva som er fornuftig bruk.

6.2 Telnet / maskinadgang

Enhver bruk av telnet eller annen programvare for å skaffe seg uautorisert adgang til maskiner i inn og utland er strengt forbudt.

6.3 Filoverføring

På området /local/pub ligger det en del diverse programvare, f.eks PC-programmer og bilder. Disse områdene administreres av studenter med en spesiell avtale, ønsker du å ta opp ting som angår noen av disse filområdene bør du ta kontakt med ansvarlig for vedkommende område. Du kan finne ut hvem som eier et gitt område med kommandoen ls -ld område. Du kan også lese filen /local/pub/README for å finne ut hvem som administrerer områdene. Det ligger også mye programvare på /local/src og /local/ftp. Sjekk disse stedene først, før du henter noe over nettverket. Ftp mot utlandet er åpent for alle. Det er derfor viktig at alle overholder følgende regler:

6.4 News

Ifi får inn såkalt USENET news. Dette er en samling såkalte «nyhets-grupper», som regel kalt med det engelske navnet siden de for størstedelen er engelskspråklige (internasjonale) -- news-grupper. I øyeblikket får vi inn ca. 8000 news-grupper utenfra. Størstedelen av disse er internasjonale grupper. I tillegg til disse har vi omtrent 30 lokale grupper. Disse heter enten ifi.ett-eller-annet, eller uio.noe-annet. For eksempel ifi.tips eller ifi.fritt-forum. Grupper med navn ifi.* er myntet på brukere av Ifis maskiner, mens grupper med navn uio.* dekker hele universitetet.

6.4.1 Lokale grupper

Det er ikke lagt noen sperring på posting til lokale grupper, men det forventes av de som poster at de vurderer hvilken gruppe det de har å si passer i. De fleste gruppene har et navn som forklarer ganske godt hva som passer i den enkelte gruppen. For eksempel ifi.unix: spørsmål om unix o.l. Lokalt er i denne sammenhengen ekvivalent med nordisk. Du kan altså poste til gruppe--hierarkiene (grupper som begynner på) ifi, uio, no og nordunet uten noen form for autorisasjon. Driftsgruppen forbeholder seg retten til å inndra posting-rettigheter for enkelte for en kortere eller lengre periode, dersom det forekommer postinger som tyder på mangel på oversikt over hva som er passende i de enkelte gruppene. Enkelte grupper har dog noen restriksjoner.

6.4.2 Internasjonale grupper

Ifi mottar en såkalt full USENET News feed, hvilket vil si mer enn 8000 forskjellige grupper ordnet i ymse hierarkier. Informasjon om gruppene kan leses på filen /local/lib/news/newsgroups. Dersom du ønsker å poste internasjonal news er det viktig at du vurderer at det du har å si passer seg i den gruppen du poster til. Du bør lese news i en lengre periode før du begynner å poste for å få en forståelse av hvordan systemet virker for å unngå ubehageligheter for både deg selv og Ifi. Det er også obligatorisk å ha lest gjennom gruppen news.announce.newusers før du begynner å poste. Instituttet forbeholder seg retten til å inndra poste-privilegiet for en kortere eller lengre periode dersom en bruker viser umodenhet i sin omgang med dette mediet.

6.4.3 Clarinet og NTB news

Clarinet er en komersiell leverandør av nyheter fra nyhetsbyråer. Hierarkiet clari her ved universitetet er belagt med restriksjoner om at det kun må benyttes i forskning eller utdanningsøyemed. Spesielt kan det ikke benyttes som kilde for aviser, tidsskrifter, radiostasjoner eller tv-kanaler. For å kunne benytte dataene i kommersielle øyemed må man tegne en kommersiell lisens med Clarinet. Du kan heller ikke ta med deg artikler fra dette hierarkiet til andre maskiner som ikke betaler avgift til Clarinet. Les forvrig nyhetsgruppen clari.net.newusers for mer informasjon. Ntb hierarkiet er tilsvarende nyheter fra Norsk Telegrambyrå. Det gjelder lignende restriksjoner for bruk av disse gruppene. Andre hierarkier er ikke belagt med restriksjoner og kan fritt vidredistribueres.

6.5 Konklusjon

Ifi forbeholder seg retten til å iverksette nødvendige tiltak mot brukere som foretar grove overtramp mot disse reglene. Er du i tvil om din bruk av nettet er i overensstemmelse med god skikk og bruk, spør en av terminalvaktene. De er oftest i stand til å vurdere det. Alternativt, snakk med noen i driftsgruppen, f.eks med mail til .

7. Dokumentasjon av systemet

Driftsgruppen vil forsøke å gjøre informasjon om systemet tilgjengelig på flere ulike måter.

7.1 Dagsaktuelle meldinger

Den viktigste informasjonen driftsgruppen ønsker skal nå alle våre brukere gis ved hjelp av Message of the day. Dette er dagsaktuelle meldinger som vil kunne komme frem på skjermen ved innlogging, eller senere under bruk av maskinen. Disse meldingene ligger på filen /local/etc/motd. Meldingenr gitt her er viktig informasjon som berører Ifi og drift av Ifis maskiner. Informasjon gitt her anses som kjent av alle brukere av Ifis maskiner.

7.2 Nyhetsgruppene

Viktig informasjon gis også tidvis i nyhetsgruppen ifi.drift. Dette er meldinger som er viktige for størstedelen av Ifis brukere, og skal leses av alle. Nyhetsgruppen ifi.drift.info inneholder meldinger av mindre viktig art, men er gjerne informasjon som kan være greit å få med seg for en stor del av våre brukere. Meldinger i denne gruppen er ofte kortfattet, med pekere til øvrig informasjon. De kan også ha et noe teknisk innhold til tider (ikke la dette skremme deg).

7.3 Programmet hjelp

Endel nyttige informasjonsfiler ligger på området /local/help. Disse hjelpetekstene får du adgang til med hjelp kommandoen.

7.4 Øvrig informasjon

Området /local/doc inneholder diverse dokumentasjon om maskinparken og enkelte program. Brukerne vil ha stor nytte av å gjøre seg kjent hva som finnes her. Spesielt gjelder dette filen /local/doc/system-guide.ps som gir endel nyttige tips om bruk av våre datamaskiner. Kompendiet Unix for nybegynnere inneholder også generell informasjon om maskinparken samt noen sider om skikk og bruk ved datamaskinen. Drifts web-sider gir også mye nyttig informasjon, bl.a. om drifts vaktordning, hvordan sende feilmeldinger, mm. Forøvrig finnes de tradisjonelle unix-hjelpemidlene som man og ESC X info i emacs. Særlig man beskrivelsene kan være noe tungt tilgjenglige.

8. Forføyninger

Ved overtredelser av disse retningslinjene forbeholder driftsgruppen seg retten til å foreta seg de nødvendige forføyninger mot den enkelte bruker. Dersom det er et enkelt spill eller annet ikke-sentralt programprodukt som volder bryderier kan en tenkbar reaksjonsform være å fjerne dette programmet midlertidig eller for godt. Forføyninger overfor brukere vil variere fra påtale via mail, via avstengning eller reduksjon av enkelte tjenester for den enkelte bruker, til midlertidig avstengning av konto og innkalling til samtale med driftsgruppen. Eventuelle strengere reaksjoner vil måtte behandles av instituttstyret, og kan tenkes ved særlig grove overtramp.

8.1 Klager

Om du er uenig i avgjørelser tatt av driftsgruppen anbefaler vi at du tar kontakt med oss for om mulig å få avklart uoverensstemmelsene. Formelle klager rettes skriftlig til styret ved Institutt for informatikk.

9. Oppsummering

Vi ønsker å ha et system som er så åpent og fritt som mulig. Dette innebærer at det kan være mulig å gjøre ting som ut fra normale etiske normer ikke er akseptabelt. Generelt gjelder altså at ikke alt som er mulig er lov. Bruk sunn fornuft om du har, eller spør en som har vært her en stund og er kjent med reglene. Både de skrevne og uskrevne.

Moralen er - Frihet under ansvar. Husk at du deler instituttets ressurser med mange andre brukere.


Sist oppdatert 1. juni 2004 av
Ifi-CD-gjengen ().