print logo

Om obligatoriske oppgaver og innlevering


INF1100 har et todelt løp for obligatoriske oppgaver. I det ene løpet leverer man inn mindre oppgaver hver uke, mens man i løp 2 gjør tre større prosjektoppgaver. Det siste prosjektet er felles for begge løp, men i løp 1 er ikke dette prosjektet fullstendig obligatorisk.

Alle må sette seg inn i Institutt for informatikks retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Om løp 1:

Løp 1 er standardløpet og passer for alle som har programmert lite eller ingenting tidligere. Alle studenter følger automatisk løp 1 med mindre de aktivt melder seg på løp 2. I løp 1 gis det tre til fem oppgaver hver uke, som tar for seg temaer som ble forelest uken før. Om man har studert forrige ukes kapittel i læreboken og oppgavene som er gjennomgått i plenum, bør man rekke å gjøre alle innleveringsoppgavene hver uke i løpet av gruppetimen, såfremt man er kjent med oppgavene på forhånd.
Mot slutten av semesteret gis det et større, avsluttende prosjekt som tar for seg store deler av kursets pensum. Dette prosjektet er ikke obligatorisk, men er særdeles eksamensrelevant og sterkt anbefalt å gjøre. For å få ukeoppgavene godkjent kreves det at man har gjort en skikkelig innsats. Det vil si at løsningen, samt eventuelle feil og mangler, er godt kommentert, og at de mest vesentlige delene av oppgaven er besvart. Dette betyr at en noe mangelfull oppgave kan godkjennes om man har skissert eller forklart hvordan man ville løst resten av oppgaven. Til dette kan man for eksempel bruke pseudokode, som for øvrig ofte ligger nært ekte Python-kode. Merk at løsningen skal inneholde kjøreeksempel!

Innlevering og godkjentkrav:

Oppgavene leveres inn via innleveringssystemet Devilry hver uke innen fristen. For hver godkjente oppgave får man et antall poeng, normalt et poeng, men noen få større oppgaver teller to poeng. For å kunne gå opp til eksamen må man ha godkjent nok oppgaver til å nå en gitt poenggrense, som for høsten 2013 er satt til 35. Totalt vil det bli gitt over 60 oppgaver, noe som betyr at man må ha godkjent godt over halvparten av oppgavene.

Merk at det er den siste innleveringen som blir rettet, så sørg for at alle filene dine er med i denne. Husk også å inkludere kjøreeksempel.

Dersom en oppgave vurderes til ikke godkjent, kan studenten påklage avgjørelsen til inf1100@ifi.uio.no. I klagen må oppgaven limes inn sammen med argumenter for hvorfor vurderingen menes å være feil. Gruppe- og faglærere vil da vurdere oppgaven og ta en endelig avgjørelse.

Du kan også sende mail til inf1100@ifi.uio.no hvis du mener du har en særskildt grunn til å levere oppgavene senere enn fristen (legeerklæring eller annen dokumentasjon må fremvises).

Om løp 2:

Løp 2 passer for de som har programmert en del tidligere og synes ukentlige oppgaver blir for enkelt og rutinepreget. Her skal man gjøre færre, men større og mer sammenhengende oppgaver, som går dypere i stoffet.

Alle som ønsker å ta løp 2 må sende en mail til sjefsgruppelærer Eigil Skjæveland innen søndag 1. september. Hvis du har meldt deg på løp 2, er det mulig å gå tilbake til løp 1, men du må da løse og få godkjent like mange oppgaver under løp 1 som de andre som tar løp 1, selv om du har godkjent oppgaver i løp 2.

Viktig: Gruppeundervisningen er forbeholdt studenter som tar løp 1. Løp 2 har altså i utgangspunktet ingen støtte i gruppeundervisningen. Studenter på løp 2 er allikevel velkomne på gruppene om de har spørsmål av mer generell karakter, men de kan ikke forvente at gruppelæreren har satt seg inn i de mer avanserte oppgavene som hører inn under løp 2.

Dersom du har spørsmål vedrørende løp 2 kan du ta kontakt med Eigil Skjæveland.

Innlevering og godkjentkrav:

Oppgavene leveres inn via innleveringssystemet Devilry innen de gitte fristene. For å kunne gå opp til eksamen må alle tre prosjektene være godkjent. Merk at det er den siste innleveringen som blir rettet, så sørg for at alle filene dine er med i denne. Husk også å inkludere kjøreeksempel.

Det kreves at du har gjort et forsøk på samtlige oppgaver, altså at det er lastet opp en fil for hver oppgave som inneholder noe som ser ut som et reelt forsøk. For å få en oppgave godkjent, skal det i utgangspuntket kjøre feilfritt. Vi er klar over at en del av oppgavene på løp 2 er store og inneholder mye informasjon og spesifikasjoner, så om du har oversett mindre detaljer ved en oppgave e.l., så er det ikke det nøvendigvis krise. Når alt kommer til alt så er det helheten som avgjør. Hvis du gir inntrykk av at du forstår oppgaven og viser at du er stødig på å programmere, så hjelper det mye. Husk at du har krav på et nytt forsøk én gang (til sammen to forsøk) dersom første forsøk ikke blir godkjent, under den forutsetning at du har gjort et reelt forsøk første gang.

Publisert Sat, 21 Dec 2013 22:54:27 +0100