Undervisningstilbud i INF3440/4440

Kurset vil ha 3 timer sammenhengene forelesninger i uka, 2 timer gruppeundervisning med krav til tilstedeværelse og 2 timer regneverksted hvor man kan få råd og hjelp om pensum og oppgaveløsing. Tidspunktet for undervisningen kunngjøres på kurset hjemmeside.

Krav for å få gå opp til eksamen

For å få gå opp til eksamen må man ha et godkjent gruppeopplegg. Gruppeundervisningen er obligatorisk i den forstand at man må være tilstede tilstrekkelig mange ganger for å få godkjent gruppeopplegg. Fritak fra obligatorisk aktivitet kan kun gis etter søknad til studentene som kan dokumentere at de er forhindret til å møte på de ukentlige øvelsene.

Obligatoriske gruppeundervisning og oppgaver

Hver uke vil det bli gitt et utvalg oppgaver. Løsningsforslag på ukens oppgaver må medbringes til gruppetimene den samme uken. På gruppetimene samles løsningsforslagene til oppgavene inn, for så å deles ut igjen. To-og-to studenter rette og avgjøre sammen korrekthet av to oppgavene sett. En oppgave kan enten vurderes som korrekt og gis score 1, som delvis-korrekt og gis score 1/2, eller som ikke-korrekt og gis score 0. I utgangspunktet har alle oppgaver vekt lik en, men noen vanskelige/viktige oppgaver kan gis en større vekt, f.eks to. Dette vil være tydelig merket.

Rettede oppgaver samles så inn av gruppelærer for endelig kontroll og registrering. For å få godkjent det obligatoriske opplegget må en student oppnå en score på 40% av totalt oppnåelig score i løpet av semesteret.

Alle oppgaver skal vurderes via gruppeundervisningen, og det er ikke anledning til å få vurdert oppgaver etter at denne er gjennomgått på en gruppetime.

Krav til eget arbeid

Det er underforstått at hver oppgave som inngår i mappen er utført og innskrevet av studenten selv. Dette er i tråd med Ifi's regler om obligatorisk hjemmearbeid. Dersom en besvarelse er svært lik en annen students besvarelse (og oppgaven ikke er svært enkel/kort eller at det er bare en naturlig måte å skrive det på), skal navn på samarbeidspartnere skrives øverst på besvarelsen. Vi oppfordrer til samarbeid og diskusjon rundt oppgavene, men en må alltid kunne forklare og forsvare alle sider av en besvarelse. Hvis gruppelærer er i tvil om dette er oppfylt (selv i bare en oppgave), kan gruppelærer be studenten i etterkant av timen, eller så fort det lar seg arrangere, redegjøre for den aktuelle oppgaven. Dersom redegjørelsen fortsatt etterlater tvil om tilstrekkelige kunnskaper, kalles studenten inn til en kontroll av obliger. Her vil to faglærere være til stede og be studenten forklare et vilkårlig sett av oppgavene som til da skal inngå i studentens mappe. Enhver oppgave som ikke forklares tilfredstillende vil underkjennes og kan ikke inngå i mappen.

Jeg er registrert ved Ifi med godkjent oblig-opplegg fra tidligere, hva gjør jeg i år?

Med godkjent oblig-opplegg fra tidligere, kan du fritas fra det obligatoriske gruppeopplegget i år. Vær imidlertid oppmerksom på at pensum i kurset er definert ut fra listen over temaer, gjennomgått stoff og ukeoppgavene. Det er derfor sterkt å anbefale at du også løser årets oppgaver som en forberedelse til eksamen.

Jeg har deler av pensum dekket fra andre kurs, hva gjør jeg.

Med mindre du har fått fritak for hele kurset gjennom ordinær søknad til studieadministrasjonen ved Ifi, så må du følge hele det obligatoriske opplegget i dette kurset.