Picture

Links:

Digital Signal Processing and Image Analysis

Centre for Imaging

Department of Informatics

University of Oslo


How to get to the Department

[an error occurred while processing this directive]

Norsk terminologi i signalbehandling

Norwegian-English Signal Processing Terms

Norsk

English

Digital signalbehandling

Digital signal processing

Foldingsfeil Aliasing error
Konvolusjon (folding) Convolution
Punktprøving, avtasting, sampling Sampling
Spektrum/spekteret Spectrum
Sanntidsprosessering Real-time processing
Hvit/farget/rosa støy (1/f støy) White/colored/pink noise (1/f noise)

Filtrering

Filtering

Inngang/utgang Input/output
Lavpassfilter Lowpass filter
Båndpassfilter Bandpass filter
Høypassfilter Highpass filter
Allpassfilter Allpass filter
Knekkfrekvens Cut-off frequency
Demping (attenuasjon) Attenuation
Gruppeforsinkelse Group delay
Faseforsinkelse Phase delay

Romlig signalbehandling

Space-time signal processing

Strålingsdiagram Beampattern
Stråleformer Beamformer
Hovedlobe Main lobe
Sidelobe Side lobe
Gitterlobe Grating lobe
Sinking (sakking) Slowness

Statistisk signalbehandling

Statistical signal processing

Estimeringsteori Estimation theory
Varians Variance
Standardavvik Standard deviation
Forventningsrett Unbiased
Forventningskjevhet Bias
Rimelighetsfunksjon Likelihood function

Denne siden er med i:

19.12.2006